ประเมิน ITA โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล "โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิ์ทอง"

OIT O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน